Mötet med våldsutsatta kvinnor
: En litteraturöversikt ur sjuksköterskors perspektiv

 • Julia Borg
 • Sara Johansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Våld i nära relation är ett globalt samhällsproblem. Sjuksköterskan är ofta den första att möta våldsutsatta kvinnor och har en central roll i att upptäcka våldet. Våldet kan uttrycka sig både psykiskt, fysiskt och sexuellt samt utgör ett hot mot kvinnors hälsa. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Metod: Allmän litteraturöversikt där 12 kvalitativa artiklar har granskats. Resultat: Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter resulterade i fem kategorier: Mötet med våldsutsatta kvinnor bidrar till rädsla och oro, Brist på kunskap bidrar till osäkerhet, Att inte kunna hjälpa bidrar till maktlöshet, Tids-och resursbrist bidrar till otillräcklighet i sitt arbete och Otydlighet kring ansvar bidrar till avståndstagande hos sjuksköterskor som beskriver sjuksköterskors möte med våldsutsatta kvinnor. Diskussion: Studien diskuteras utifrån fyra trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatdiskussionen diskuteras utifrån fyra fynd från resultatet vilka är: Rädsla och oro, Osäkerhet, Maktlöshet och Otillräcklighet. Fynden diskuteras och relateras till samhällsrelevans, etik och teorier inom omvårdnad. Sjuksköterskors upplevelse och erfarenhet av mötet med våldsutsatta kvinnor hade emotionell påverkan hos sjuksköterskan. Sjuksköterskors upplevda kunskaps- och tidsbrist påverkar mötet med våldsutsatta kvinnor då de inte får den vård som behövs. Även en känslosam påfrestning uppstod hos sjuksköterskor i mötet vilket kan ha medfört att sjuksköterskor tog avstånd gentemot kvinnorna.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareGabriella Nilsson (Handledare) & Ann-Christin Janlöv (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Sjuksköterskor
 • Upplevelse
 • Erfarenhet
 • Möte
 • Kvinnor
 • Våld i nära relation

Citera det här

'