Makttekniker i elevrelationer - en kritisk etnografisk studie om elevers erfarenheter av makttekniker i klassrummet

 • Susanne Henriksson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det svenska samhället har genomgått en omfattande decentralisering under senare delen av 1900-talet. Denna process har berört skolan. När styrning studeras, är det ofta ur ett lärarperspektiv. Vi vet inte så mycket om elevers uppfattning om styrning i klassrummet eller om hur de styr varandra. Denna studie avser bidra till att minska denna kunskapslucka. Frågor i studien är om och i så fall hur elever uppfattar den styrning som sker mellan eleverna i klassrummet. Upplever de styrningen som repressiv eller produktiv? De teoretiska utgångs-punkterna är Foucaults teorier om mikromakten som påverkar oss i den sociala interaktionen. Hans maktteori ska ses som ett komplement till teorier om strukturell makt, vilka ofta berör makronivån. I studien lyfts tio makttekniker fram som bygger på Foucaults teorier.

  Undersökningen är en kritisk etnografisk studie, där elever i skolår 7 observerats och intervjuats i sin skolvardag. Dokumentation har skett med fältanteckningar, video- och ljudbandsinspelningar. Resultatet av studien visar att alla makttekniker synliggörs vid upprepade tillfällen. En del av de elever som deltog i studien kunde under intervjuerna berätta om de upplevt episoden som bra (produktiv) eller dålig (repressiv), samtidigt fanns det andra elever som inte gjorde sådana beskrivningar, inte ens efter lotsning av intervjuaren.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '