"Man blir opererad i magen men det sitter egentligen i huvet"
: En kvalitativ studie kring livskvalitet hos magsäcksopererade kvinnor i viktminskningssyfte

 • Diana Welin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sammanfattning

  Bakgrund: Fetma och övervikt leder till följdsjukdomar och problematiken med följdsjukdomar ökar för varje år. En metod för behandling mot fetma och övervikt som blir allt vanligare är magsäcksoperation som begränsar födointaget.

  Syfte: Syftet med studien var att ta reda på hur magsäcksopererade informanter själva resonerar kring sin upplevelse av att hantera sin livskvalitet i relation till magsäcksoperation som metod för viktminskning. Hur får de kunskap att hantera sitt nya liv och hur upplever de att de kan hantera sin nya livsstil?

  Metod: Studien var kvalitativ och utgick från semistrukturerad intervju med 5 kvinnor som genomgått magsäcksoperation i syfte att gå ner i vikt. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: I intervjuerna framkom det att en operation är den sista utvägen när andra alternativ till viktminskning misslyckats. Att leva med fetma innebär att bli utsatt för stigmatisering och en låg livskvalitet. Den kunskap de opererade behöver för att hantera sin nya livsstil får de inte från hälso- och sjukvården utan den skaffar dem på internet i forum med andra magsäcksopererade.  

  Konklusion: Livskvaliteten ökar efter en magsäcksoperation men informationen kring hur det nya livet och vad som kan förväntas och eventuella problem som uppkommer läggs på individen själv att skaffa sig kunskap om. En ökad förståelse och samordnade metoder för ett mer hälsofrämjande arbete inom den offentliga vården behöver utvecklas.

  Tilldelningsdatum2013-juni-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Andersson (Handledare), Bo Nilsson (Handledare), Göran Ejlertsson (Examinator) & Alli Klapp (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • fetmakirurgi
  • livskvalitet
  • viktnergång
  • hälsa
  • övervikt
  • gastric bypass

  Citera det här

  '