Man får hitta olika metoder för att möta barnen.
: En kvalitativ studie om barns inflytande utifrån förskollärares resonemang

 • Agnetha Junell
 • Ulrika Quist

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare resonerar kring begreppet barns inflytande. I och med revideringen av läroplanen (Skolverket 2010) har barns inflytande kommit att bli ett aktuellt begrepp som vi uppfattade vara svårdefinierat och komplext. De frågeställningar som vi undersökt var;

   -Hur kan föskollärare i förskolan resonera kring begreppet barns inflytande?

   -Vilka möligheter fö barns inflytande i förskolan kan föskollärare se?

  Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsansats och det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade fokusgruppssamtal med yrkesverksamma förskollärare. Empirin analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv och resultatet diskuterades med hjälp av tidigare forskning inom området.

  I resultatet framkom att barn har inflytande när deras intressen och önskemål respekteras, när barnen kan göra egna val och när deras åsikter genomsyrar verksamhetens utformning på ett påtagligt sätt. Förskollärarna talade om ett mer tillåtande förhållningssätt samt en lyhördhet inför barns varierade sätt att uttrycka sina intentioner och göra sin röst hörd som främjande av barns inflytande. Resultatet lyfter även vikten av barns förmåga att kunna kommunicera med sin omvärld för att få inflytande.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJonsson Agneta (Handledare) & Laila Gustavsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • inflytande
  • barn
  • förskollärare
  • förskola
  • delaktighet
  • demokrati
  • maktförhållande

  Citera det här

  '