"Man har rätt mycket lek - och man tränar på att sitta still"
: En diskursanalys av lek och lärande i förskoleklass

 • Helena Olsson
 • Sofie Levin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vilka diskurser som synliggörs i förskollärares utsagor gällande lek och lärande i förskoleklassens verksamhet. En kvalitativ studie har genomförts med semistrukturerade intervjuer, i vilka åtta förskollärare verksamma i sex olika förskoleklasser har deltagit. I resultatet lyfts trygghet som en förutsättning för lärande, samt att miljöns utformning och tillgång till material utgör betydelsefulla faktorer för lek och lärande. Vidare uttrycks leken som en mycket viktig aspekt för lärandet och att den därmed ska utgöra en stor del av förskoleklassverksamheten. Trots det visar resultatet stora skillnader i hur leken integreras i verksamheten, samt att diskurser som många gånger står i stor kontrast till varandra framträtt. För att söka förklaringar till att dessa skillnader existerar inom en och samma verksamhetsform har en teoretisk tolkningsram baserad på en Kritisk diskursanalys valts. I analysarbetet har, utöver intervjumaterialet, styrdokument samt beställningsunderlag för skolmaterial studerats i syfte att finna bidragande faktorer till rådande diskurser för att i nästa led analysera tänkbara konsekvenser i förhållande till den sociala praktiken.

Tilldelningsdatum2019-mars-18
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Charlotte Ingschöld (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • förskollärare
 • förskoleklass
 • lek
 • lärande
 • pedagogisk miljö
 • diskursanalys
 • språk
 • maktstruktur

Citera det här

'