”Man kan inte bara räkna” - en studie om matematiklärares planering

 • Niklas Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Föreliggande examensarbetes syfte är att belysa fem utvalda matematiklärares sätt att se på planeringen av sin undervisning, samt att se vilken roll kursplanen spelar i lärarnas planering. Arbetet baseras på en intervjustudie som är utförd på grundskolans senare del. Av lärarnas beskrivningar i intervjuerna att döma så planerar de ganska likt varandra. Lärarnas planering utgår främst ifrån läroboken, de ger också uttryck för, i sin beskrivning, att eleverna är en viktig utgångspunkt för planeringen. Lärarna använder inte kursplanen som ett direkt underlag för planeringen, men de ser läroboken som en förlängning av kursplanen och på så sätt menar de att undervisningen tillgodoser kursplanens mål. Lärarna verkar inte ha reflekterat så mycket över vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för deras planering. Den slutsats jag drar är att lärarnas okritiska och oreflekterade förhållningssätt gör att lärobokens synsätt och skolmatematikens oformulerade tradition påverkar deras planering. Utifrån studien anser jag det vara av största vikt att matematiklärarna ges möjligheter till reflektion över sitt sätt att planera och över hur de ser på matematik i stort.

  Tilldelningsdatum2006-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '