"Man kan inte vara en Gestapo liksom..."
: Förskolepedagogers uppfattningar om barns delaktighet i relation till samlingen

 • Julia Dahlbom
 • Ida Lundqvist Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta examensarbete syftar till att på ett kvalitativt sätt undersöka förskolepedagogers uppfattningar av barns delaktighet i relation till samlingen. Metoden som använts är semi-strukturerade, enskilda intervjuer där det sammantagna resultatet utgörs av tematiserade kategorier inspirerat av en fenomenografisk forskningsansats. Totalt genomfördes åtta intervjuer. Den sammanfattade slutsatsen är att barns delaktighet uppfattas som deltagande, medbestämmande samt att bli lyssnad på; där alla tre perspektiv får sitt värde i samklang med varandra. Detta tar sig uttryck i samlingen genom pedagogens förmåga att vara lyhörd för barnen, erbjuda varierade samlingar och att våga släppa på kontrollen. Delaktigheten uppfattas som antingen direkt eller indirekt och i de fall där den är indirekt handlar det till stor del om pedagogens förmåga att ta medvetna beslut som gynnar barns delaktighet. 

  Tilldelningsdatum2018-jan.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCaroline Karlsson (Handledare) & Lena Bäckström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • delaktighet
  • demokrati
  • förskola
  • inflytande
  • samling

  Citera det här

  '