”Man kan ju alltid räkna på fingrarna”
: En kvalitativ undersökning om hur elever i årskurs 2 använder sig av laborativa material i matematiska problemlösningssituationer

  • Emma Wass Olsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med studien var att klargöra vilken roll laborativa material spelar i elevernas lärande och hur de påverkar deras matematiska förståelse och arbetsmetoder. Studien undersökte hur elever interagerar med laborativa material i sin problemlösningsprocess och deras upplevelser av dessa material i klassrummet. Tidigare forskning visar att laborativa material är gynnsamma för alla elever, trots att det saknas forskning på neurotypiska elever. Syftet var att belysa optimala tillfällen, metoder och områden för implementering av sådana material i undervisningen. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex elever i årskurs 2, och studiens teoretiska ramverk baserades på Piagets inlärningsteori. Resultaten visade att användning av laborativa material i matematiken kräver att de är ett accepterat arbetssätt i klassrummet, att materialen är anpassade efter elevernas preferenser och att de är lätt hanterbara. Eleverna hade varierad förmåga att applicera sina teoretiska kunskaper med de konkreta materialen, vilket resulterade i att vissa elever hade svårt att använda dem korrekt, medan andra kunde göra det med lätthet. Trots dessa variationer uttryckte många elever positiva attityder mot att arbeta med laborativa material. Studien fann att eleverna kunde beskriva och förklara sina arbetsprocesser och lösningar mer utförligt med laborativa material jämfört med utan. Elevernas preferenser varierade; hälften föredrog att lösa uppgifter utan laborativa material medan den andra hälften föredrog att använda dem. Sammanfattningsvis visar studien att laborativa material kan vara värdefulla i matematikundervisningen, men deras effektivitet beror på hur väl de integreras i klassrummet och anpassas till elevernas behov.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare), Örjan Hansson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • matematik
  • problemlösning
  • elever
  • användning
  • uppfattning
  • förståelse

Citera det här

'