”Man klickar ju inte med alla”
: En undersökning om pedagogiska relationer i förskolan

 • Linnea Johansson
 • Molly Ljungdahl

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Enligt tidigare forskning är relationer en oundviklig del i skolans värld, men tidigare forskning är inte ense om vilka relationer som bör ta plats i skolans. Denna kvalitativa studie syftar till att synliggöra vad verksamma förskolepedagoger har för syn på relationer mellan pedagog och barn i förskolan. Detta genom två frågeställningar som lyder: 1) Hur ser förskolepedagoger på relationer mellan lärare och barn? 2) Vilka funktioner anser de att dessa relationer fyller i förskolans verksamhet? För att ta reda på detta har djupgående intervjuer med fem förskolepedagoger genomförts och datamaterialet har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys. Fem teman identifierades och dessa analyserades vidare i en teoretisk analys med relationell pedagogik och relationskompetens som utgångspunkt. Resultaten visar att förskolepedagoger har en blandning av en ontologisk och en instrumentell syn på relationer, vilket vi refererar till som pedagogiska relationer. Funktionen som relationer mellan förskollärare och barn fyller anser pedagogerna vara bidragande till trygghet, glädje, foglighet och lärande, vilket kan utläsas i analysen. Tidigare forskning som legat till grund för denna studie är genomförd i skolans värld, vilket har synliggjort såväl likheter som skillnader mellan förskolepedagogers och grundskollärares inställning till relationer. Rapporten belyser avsaknaden av relevant forskning inom detta område som berör förskolan och eftersträvar att bidra till att fylla den kunskapslucka som identifierats, samt motivera till varför forskning inom detta är viktigt och bör genomföras i större skala.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareTina Kullenberg (Handledare), Maria Rosberg (Examinator) & Lars-Erik Nilsson (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • relationer
 • relationell pedagogik
 • relationskompetens
 • instrumentella relationer
 • ontologiska relationer
 • pedagogiska relationer
 • förskola

Citera det här

'