…”man måste anpassa sig lite så man faktiskt blir förstådd”
: Specialpedagogens relationskompetens utifrån förskollärares perspektiv

  • Erika Berggren
  • Marisa Edlund

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Föreliggande studie har till syfte att undersöka och få kunskaper kring några
förskollärares upplevelse av specialpedagogers relationskompetens och dess
betydelse för den egna utvecklingen och förmågan till förändring av sin praktik.
Tidigare forskning belyser relationens betydelse för utveckling och lärande. Den
visar på faktorer som påverkar relationen samt styrker att relationskompetens är en
utvecklingsbar kompetens. Studien har en kvalitativ ansats där empirin har samlats
in genom semistrukturerade intervjuer. Urvalet som är målinriktat utgörs av sex
förskollärare verksamma i förskolan, från två olika kommuner, som återkommande
möter eller har mött specialpedagog i sitt arbete. För att förstå och tolka resultatet
har stöd tagits i Aspelins (2018) relationskompetensmodell och specifikt
begreppen: kommunikativ kompetens, differentieringskompetens och
socioemotionell kompetens. Studiens resultat visar att specialpedagogens
relationskompetens påverkar förskollärarnas upplevelse av relationen på olika sätt.
Förskollärarna uttrycker även att både verbala och ickeverbala signaler som
specialpedagogen sänder ut påverkar samt hur specialpedagogen anpassar sitt språk
efter den som hen möter. Detta kopplas till specialpedagogens kommunikativa
kompetens. Specialpedagogens förhållningssätt påverkar också, där nyfikenheten
på förskollärarnas perspektiv samt specialpedagogens förmåga att väva samman
sina och förskollärarnas kunskaper och erfarenheter har betydelse. Detta kopplas
till specialpedagogens differentieringskompetens. Slutligen påverkar även
specialpedagogens respons och förståelse hur förskollärarna upplever relationen
vilket kopplas till specialpedagogens socioemotionella kompetens. De faktorer som identifieras som betydelsefulla utifrån specialpedagogens relationskompetens
påverkar i sin tur förskollärarnas utveckling och förmåga att förändra sin praktik.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKatarina Nilfyr (Handledare), Linda Petersson-Bloom (Bedömande lärare) & Jonas Aspelin (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • förskola
  • förskollärare
  • kommunikation
  • relationskompetens
  • specialpedagog

Citera det här

'