”Man ser så mycket och lär sig så mycket om barnet genom leken”
: En intervjustudie om förskollärares uppfattningar om att delta i fantasilek tillsammans med barn

 • Emilia Nilsson
 • Olivia Svensson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om att delta i fantasilek tillsammans med barn. Med utgångspunkt i det förtydligande uppdraget att som förskollärare undervisa i förskolan, samtidigt som leken ska ha en central plats i utbildningen, är syftet med studien att utveckla kunskap kring vilka uppfattningar förskollärare har om att delta i fantasilek tillsammans med barn. Fenomenografi har valts som vetenskaplig metodansats eftersom studien syftar till att analysera och beskriva människors uppfattningar om fenomen i omvärlden. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma förskollärare. Intervjuerna har transkriberats och bearbetats enligt en fenomenografisk analysmodell där resultatet sedan presenteras i fyra kategorier. Resultatet visar på en variation av uppfattningar om att delta i fantasilek tillsammans med barn. Dessa uppfattningar rör betydelsen av att delta och dess svårigheter, samt det förtydligande uppdraget att som förskollärare undervisa i förskolan. Trots att det framkommer att förskollärarna tidigare inte reflekterat över undervisning i relation till fantasilek kunde de delge sina uppfattningar kring fenomenet.
Tilldelningsdatum2021
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabet Radeklev (Handledare) & Susanne Thulin (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Fantasilek
 • förskollärare
 • deltagande
 • lek och lärande
 • undervisning
 • lekresponsiv undervisning

Citera det här

'