Manipulation av informationsflöde vid aktieåterköp
: studie om bolag noterade på Stockholmsbörsen

 • Oscar Eriksson
 • Henrik Pedersen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Aktieåterköpen har haft en stor utveckling globalt sett den senaste tiden och sedan det blev rättsligt tillåtet i Sverige år 2000 använder allt fler företag aktieåterköp som metod för att distribuera pengar till sina aktieägare. Tidigare forskning visar att företagsledningar innehar en stor handlingsfrihet när det gäller publicering av nyheter och de kan till stor del styra hur företagets interna nyhetsflöde utges till marknaden. Tidigare studier åskådliggör att företagsledningar utnyttjar denna handlingsfrihet och strategiskt publicerar information för att gynna sig själva. Manipulation av nyhetsflödet vid aktieåterköp är dock ett mycket outforskat område där de få studier som förekommer har genomförts i USA.

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och klargöra om och i vilken omfattning svenska företagsledningar manipulerar nyhetsflödet vid aktieåterköp med avsikten att gynna sig själva. Studien ska förklara om svenska företagsledningar medvetet ändrar innehållet och tidpunkten för deras nyheter i samband med aktieåterköp. 

  Tidigare amerikansk forskning påvisar att företagsledningar publicerar fler negativa nyheter innan ett aktieåterköp med intentionen att få en nedåtdrivande aktiekurs där aktierna återköps till ett lägre pris. Efter aktieåterköpet publiceras fler positiva nyheter för att driva upp aktiekursen igen. Uppsatsens studie visade att svenska företagsledningar publicerade fler negativa nyheter innan ett aktieåterköp och till viss del fler positiva nyheter efter ett aktieåterköp. Resultatet i uppsatsen innehöll en för hög signifikansnivå och därför var inte resultatet tillräckligt tillförlitligt för att vara statistiskt signifikant. Resultatet tolkas som att svenska företagsledningar inte manipulerar nyhetsflödet i samband med aktieåterköp i lika stor omfattning relativt företagsledningar i USA. Anledningarna till det är främst på grund av de påtagliga skillnaderna i ägarstruktur mellan Sverige och USA.

  Avslutningsvis diskuteras förslag till framtida forskning där det vetenskapliga arbetet om ämnesområdet skulle kunna utvecklas genom att utöka undersökningen till fler delar av Europa. På så sätt skapas en bredare bild över hur vanligt förekommande manipulation i samband med aktieåterköp är i olika delar av världen.

  Tilldelningsdatum2014-sep.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHåkan Jankensgård (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • aktieåterköp
  • nyhetsflöde
  • eventstudie
  • ägarstruktur

  Citera det här

  '