Mat-och måltidssituationen hos äldre
: smakupplevelse och näringstäthet

 • Paul Martinsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund

  Mat- och måltidsituationen på äldreboenden är ett område som ofta diskuteras. Det är viktigt att inhämta kunskap om de äldres näringsintag, upplevelse av matsituationen och åsikter om smaken på maten för att bättre kunna möta deras behov och genomföra förbättringar på detta område.

  Syfte

  Syftet med studien var att undersöka mat och måltid på äldreboende. Fokus lades på de äldres smakupplevelse, måltidssituation samt näringsintag.

  Metod

  Dels en kvalitativ studie där halvstrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod och analyserades med kvalitativ innehållsanalys, dels en kvantitativ studie där den kvantitativa analysen genomfördes med hjälp av Dietist XP samt bilddokumentering.

  Resultat

  Den kvalitativa analysen resulterade i två kategorier: uppfattningen om maten och upplevelsen av måltidsmiljön. Nutritionsscreeningen visade att anpassning hade gjorts för dem som hade ätproblem. Näringsintaget visade att de äldre, med vissa undantag, uppnådde det rekommenderade intaget för måltiderna.

  Slutsats

  Genom att tänka på hur maten serveras kan aptiten påverkas, vilket i sin tur kan göra att de äldre får ett bra näringsintag. Det är även viktigt att vara lyhörd för vad de äldre anser om maten som serveras på särskilda boenden för att kunna ge de äldre måltider som skapar glädje.

  Tilldelningsdatum2013-sep.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKarin Wendin (Handledare) & Maria Nyberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)
  • Näringslära (30304)

  Nyckelord

  • mat
  • måltid
  • nutrition
  • upplevelse
  • äldre

  Citera det här

  '