Matematikångest
: En intervjustudie om speciallärares och specialpedagogers kunskaper och erfarenhet om matematikångest

  • Eva-Lena Axelsson
  • Ewa Folvik Novakovic

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Under utbildningen till speciallärare i matematikutveckling diskuterades olika orsaker till att elever har matematiksvårigheter, bland annat matematikångest. Vi har mött elever med matematikångest och fann detta intressant. I tidigare forskning fångades vi av att matematikångest kan ha olika orsaker. Det som förvånade oss är att alla med matematikångest inte får negativa konsekvenser utan en lindrigare form av matematikångest kan innebära bättre prestationer i matematik. Studien är en kvalitativ intervjustudie som undersöker speciallärare/specialpedagogers syn på matematikångest, hur de har bemött elever som har matematikångest och vad de tycker hjälper mot matematikångest.

Syftet med denna studie är att få insikt om speciallärares/specialpedagogers syn på matematikångest och hur den påverkar elevers matematikprestationer. Detta kan ge en fördjupad kunskap som kan underlätta i rollen som speciallärare. Undersökningen som utförts har analyserats utifrån teorierna; specialpedagogiska perspektivet samt fenomenografi. Åtta speciallärare/specialpedagoger har intervjuats i denna studie. De undervisar från lågstadiet till gymnasiet vilket ger ett brett underlag.

Resultatet som framkom var att speciallärare/specialpedagoger upplever att matematikångesten påverkar elevens prestationer negativt samt att de undviker matematik. Att förebygga och lindra matematikångest är pedagogerna överens om att enskild undervisning är det bästa för eleven. Det är lättare att få en bra relation till eleven vid enskild undervisning.

Slutsatsen är att trots att ett fåtal av speciallärarna känner till begreppet matematikångest har alla stött på elever som känner rädsla och oro inför matematik. Speciallärarna är också medvetna om att orsakerna kan vara många men en tidig upptäckt av matematikångest främjar elevens matematikutveckling.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Jahnsén (Handledare), Cecilia Segerby (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • matematikångest
  • matematiksvårigheter
  • konsekvenser
  • en till en undervisning
  • relationer

Citera det här

'