Matematik är kul?
: Sociomatematiska normers inverkan på matematikängslan i klassrummet

  • Rebecca Thor

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Forskning visar att det är vanligt att elever upplever matematikängslan vilket utmanar lärare i deras yrkesutövning. Syftet med denna studie var att undersöka lärarnas erfarenheter av matematikängslan hos elever i årskurs F-3 samt vilka sociomatematiska normer som blir synliga vid deras förebyggande arbete. Med fokus på den svenska kontexten för yngre elever är förhoppningen att studien kan bidra med insikter om hur lärare kan stötta elever med denna problematik.

Studien använde en kvalitativ metodologi och data samlades in genom klassrumsobservationer och semistrukturerade intervjuer med fyra lärare från tre olika kommunala skolor i södra Sverige. Lärarnas upplevelser och hantering av matematikängslan belystes, och tolkningarna hölls nära lärarnas egna perspektiv.

Studiens teoretiska ramverk bygger på sociomatematiska normer för att undersöka hur sociala och kulturella faktorer påverkar matematikundervisning och inlärning. Genom detta ramverk analyserades faktorer som påverkar lärarnas syn på matematikängslan.

Resultaten visade att lärarna uppfattade matematikängslan som mindre utbredd i sina klassrum. De betonade sin positiva syn på matematikämnet och användningen av elevcentrerad undervisning som bidragande faktorer till detta. Kollegialt lärande och en gemensam syn kring ämnet ansågs också betydelsefulla. Lärarna framhöll vikten av att skapa en stödjande och ett tillåtande klassrumsklimat för elevernas matematikinlärning.

Sammanfattningsvis bidrar denna studie till ökad förståelse för lärarnas perspektiv och erfarenheter av matematikängslan hos yngre elever. Resultaten understryker vikten av att främja en positiv inställning till matematikämnet samt skapa en inkluderande och stöttande miljö för eleverna. För att bättre stödja elever med matematikängslan bör lärare få möjlighet till fortsatt kollegialt lärande och utbyte av goda exempel och strategier.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare), Christina Svensson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • matematikängslan
  • lärarperspektiv
  • sociomatematiska normer
  • klassrumsklimat
  • förhållningssätt
  • undervisningsmetod

Citera det här

'