Matematik i förskolan
: En intervjustudie om hur förskollärare tolkar de matematiska strävansmålen i lpfö 98/10

 • Maria Stenros
 • Josefine Olsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Studiens övergripande syfte   är att undersöka hur förskollärare tolkar de matematiska strävansmålen i den   reviderade läroplanen för förskolan och hur detta sedan kommer till uttryck i   deras förhållningssätt och arbete med matematik ute i förskolorna. Arbetet   ger en översikt av tidigare forskning och litteratur kring vad matematik är och   matematik ur ett lärar- samt barnperspektiv. Studien är en småskalig   kvalitativ intervjustudie där vi utifrån sex förskollärares perspektiv har   undersökt deras syn på de reviderade matematiska strävansmålen, hur de   utvecklar barnen matematiskt och när de anser att barnen möter matematik i   förskolan. Sammanfattningsvis visar resultaten i vår undersökning på att våra   respondenter anser att barn i förskolan möter matematik i vardagssituationer,   planerade aktiviteter samt i lek. De framhåller sin egen betydelse för   barnets lärande där de poängterar att en medveten förskollärare kan lyfta och   utmana barnen matematiskt i alla situationer. Vi konstaterar att miljön,   kontexten samt varierat material är av stor betydelse när det kommer till   utveckla barnen matematiskt. När respondenterna uttalar sig om lpfö 98/10 går   meningarna isär. Vi kan möjligen se att de olika synsätten grundar sig i   förskollärarens individuella kunskap inom matematikområdet.

  Tilldelningsdatum2012-okt.-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Holgersson (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • matematik
  • barn
  • förskola
  • lpfö 98/10
  • förskollärare

  Citera det här

  '