Matematik och motivation
: En studie om motivationens betydelse för lärandet i matematik och matematikundervisningen

  • Angela Andersson
  • Carin Ström

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Vår studie handlar om elevers motivation i matematik. Syftet med studien var att försöka utröna varför elever tappar motivationen, samt hur vi kan skapa eller upprätthålla motivation i matematik. Samtidigt tittar vi på motivationsproblemet utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv för att utforska speciallärarens roll och hur specialläraren bäst kan handleda pedagogen eller organisationen som helhet.

Vår studie har genomförts med crystallization som metod där vi använt oss av enkäter respektive semistrukturerade gruppintervjuer av elever och lärare. Totalt genomförde 150 elever enkäten, åtta elever respektive sju lärare intervjuades. Studien innehåller därmed både kvantitativa och kvalitativa delar för att få ett detaljrikt resultat sett ur flera perspektiv eller synvinklar. Vårt resultat visar framförallt att både elever och lärare anser att en varierande undervisning med inslag av gruppövningar och diskussioner kan bidra till en ökad motivation i matematik. Vårt uppdrag som speciallärare blir att handleda pedagoger och organisation till en förändring av arbetssättet för att på så sätt göra bestående förändringar i lärmiljön.
Tilldelningsdatum2019-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLotta Leden (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • matematik
  • motivation
  • attityd
  • lärmiljö
  • grundskolan

Citera det här

'