Matematik och musik i förskolan
: En undersökning kring pedagogernas syn på barns matematikinlärning med musiken som hjälpmedel.

 • Emelie Jönsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med min undersökning är att ta reda på vad pedagoger i förskolan anser är matematik och musik och om de använder musiken för att främja barnens matematikinlärning, eller om de bara använder matematiken och musiken var för sig.

  Det medverkade fyra förskollärare i undersökningen. Jag valde att intervjua på fyra olika förskolor. Metoden är att utföra semistrukturerade intervjuer.

  I resultatet lyfter jag fram vad som sades under intervjuerna. Det visar bland annat att två av pedagogerna använder matematik och musik tillsammans, men inte enbart de två ämnena utan även andra.

  De slutsatser som jag kan dra av min undersökning är att det ser olika ut på de olika förskolorna som jag intervjuade på. Två av pedagogerna använder matematik och musik ämnesintegrerat med varandra medvetet, de gör upp planeringar för olika aktiviteter, medan en pedagog använder det omedvetet, hon menar då att hon inte gör planeringar med mål för det. Den fjärde pedagogen använder inte matematik och musik ämnesintegrerat.

  I diskussionen binder jag till sist samman resultatet och analysen med den litteraturen som jag hade i litteraturgenomgången samt mina egna reflektioner i förhållande till problemformuleringarna och mina egna erfarenheter från min verksamhetsförlagda utbildning.

  Tilldelningsdatum2014-mars-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChristel Persson (Handledare) & Anna Linge (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • förskola
  • matematik
  • musik
  • ämnesintegrerat arbete
  • matematikdidaktik

  Citera det här

  '