Matematik utomhus
: Ett didaktiskt förskoleperspektiv

 • Tanja Rosengren
 • Sandra Ribbencrantz

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med vår studie var att synliggöra hur förskollärare hanterar matematik utomhus ur ett didaktiskt perspektiv, samt att ta reda på hur förskollärare beskriver arbetet med matematik som innehåll i barns utevistelse. Detta är en kvalitativ intervjustudie där vi tagit reda på fyra förskollärares perspektiv angående detta. Analysen av vårt material är gjort ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Vi har sökt efter relevant forskning och litteratur utifrån aspekterna matematik, utomhus och undervisning. Sammanfattningsvis visar resultaten från våra respondenter att förskollärarna i olika omfattning arbetar med matematik som innehåll i barnens utevistelse men att dessa sällan är planerade i förväg utan mer utifrån här- och nu- situationer där man följer det barnen själva visar intresse för och detta utgör grunden för undervisningen. Vidare konstaterar vi att de flesta av våra respondenter lägger störst vikt vid lägesord vad gäller matematiska begrepp som ingår i matematikundervisningen i ett utomhusperspektiv. Vi tolkar det som att det finns en osäkerhet kring vad matematik i förskolan innefattar och att detta kan bero på utbildning och pedagogens egna erfarenheter av matematik och ens ämneskunskap spelar stor roll.

Tilldelningsdatum2021-sep.-24
OriginalspråkSvenska
HandledareLaila Gustavsson (Handledare) & Lisbeth Ohlsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • didaktik
 • förskola
 • matematik
 • undervisning
 • utevistelse
 • utomhuspedagogik

Citera det här

'