Matematiklärares relationskompetens - vara eller icke vara?
: ur ett elevperspektiv

  • Emma Jonasson
  • Ingemar Forss

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Syftet med föreliggande studie är att undersöka elevers erfarenheter av fenomenet relationskompetens hos matematiklärare. Studier kring relationer, relationell pedagogik eller relationskompetens generellt går att finna. Studier kring elevers erfarenhet kring relationskompetens är få och elevers erfarenhet av matematiklärares relationskompetens obefintliga. Den här studien tar sin utgångspunkt i det senare, att undersöka elevers erfarenhet av fenomenet relationskompetens hos matematiklärare, vilket bidrar till att vår studie fyller ett tomrum. Studiens metodval utgörs av en innehållsanalys med en fenomenografisk forskningsansats. Empirin består av enkäter som elever i år två på gymnasiet har besvarat. Resultaten synliggör genom elevernas erfarande hur mångfacetterat relationskompetens är.

Tilldelningsdatum2020-mars-05
OriginalspråkSvenska
HandledareChristina Svensson (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • relationskompetens
  • matematikutveckling
  • lärar-elev-relationer
  • klassrumsklimat

Citera det här

'