Matematiklärares uppfattningar av betygspraktiker i gymnasieskolan

 • Mattias Adolfsson
 • Natalie Petersson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka matematiklärares uppfattningar kring kunskapsinhämtning, undervisning och elevers attityder till matematik. Detta sätts i relation till den kommande ämnesbetygsreformen (SOU 2020:43) och hur det kan tänkas påverka lärarnas betygsättningspraktik i jämförelse med dagens kursbetygssystem. I studien har detta ställts mot en forskningsbakgrund inom dessa discipliner för att åberopa eventuella konsekvenser av övergången till ämnesbetyg. Lärarnas uppfattningar undersöktes genom en inledande enkät som sedan följdes upp av semistrukturerade intervjuer med tre frivilliga enkätrespondenter. Enkätsvaren kvantifierades och undersöktes utifrån medelvärde, standardavvikelse samt korrelation. Det teoretiska ramverket som användes var av Suurtamm och Koch (2014), där de beskriver fyra olika dilemman lärare kan ställas inför vid en förändring av bedömningspraktiker. Studien visar på att lärarnas uppfattningar både kan vara i linje med betygsutredningen (SOU 2020:43) men även att de tydligt skiljer sig. Forskningsbakgrunden står också stundtals i kontrast mot betygsutredningen (SOU 2020:43) och lärarnas åsikter, vilket skapar dilemman för hur skolutvecklingen borde gå vidare med målet att öka elevers kunskapsinhämtning samt förbättra deras attityder till matematikämnet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Kurser och ämnen

 • Matematik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Matematik
 • kursbetyg
 • ämnesbetyg
 • bedömning
 • betygsättning
 • lärares uppfattningar

Citera det här

'