Matematikundervisningen i ett flerspråkigt klassrum
: Hinder och anpassningar i årskurs 1-3

 • Emma Jedhammar
 • Ylva Snecker

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att ta reda på om lärare i årskurs 1-3 ser några hinder i matematikämnet för de flerspråkiga eleverna. Vad för hinder ser de och vilka anpassningar gör de för att möta elevernas behov. Vi har gjort en kvalitativ studie där vi intervjuar sex lärare med olika erfarenheter på tre olika skolor. När vi analyserat de resultat vi fått ut av våra intervjuer har vi utgått från det teoretiska ramverket språk-som-resurs. Vi har även sammanfattat den forskning vi hittat inom ämnet för att kunna jämföra och styrka de resultat vi fått av vår studie. Resultatet som framkommer i denna studie är att det framför allt är språket i text som hindrar de flerspråkiga eleverna i matematiken. Vi kom också fram till att där finns många olika anpassningar som lärarna gör för att underlätta för de flerspråkiga eleverna, exempel på anpassningar kan vara kodväxling, konkret material och samarbetsövningar.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare), Christina Svensson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • matematik
 • flerspråkighet
 • grundskolan
 • anpassningar
 • hinder
 • kodväxling

Citera det här

'