Matens betydelse för ekologisk hållbarhet
: en kvalitativ studie om restaurangchefers attityder och tillämpningar kring att servera måltider utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv

 • Emmie Andersson
 • Jasmine Bohlin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Utifrån ett folkhälso- och samhällsperspektiv är livsmedelsproduktionen den största orsaken till globala miljöförändringar och även en riskfaktor för ohälsa. Samtidigt är kost en grundläggande bestämningsfaktor för hälsa. Restauranger har ett stort inflytande till att påverka en hållbar konsumtion och produktion, och för att gynna det globala ekosystemet. Samtidigt bär restauranger ett ansvar attservera miljövänlig mat, vilket är fördelaktigt ur ett folkhälsoperspektiv. I denna studien var syftet att studera restaurangchefers attityder och tillämpningar kring att servera mat utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Metoden var en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som analyserades utifrån en innehållsanalys. Resultaten visade överlag positiva attityder kring att handlar åvaror som är säsongsbaserade, närproducerade och ekologiska i syfte om att värna om miljö-och hälsa. När det kommer till framtida utmaningar och lösningar fanns en oro kring att kunna tillfredsställa framtida generationers behov, kopplat till miljöförändringar. Nedskärningen av köttinstustrin lyftes av restaurangcheferna som den största utmaningen, i relation till att förbättra miljön och således folkhälsan. Det visade sig också att användandet av mat utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv i vissa fall hämmas av ekonomiska resurser. Avgörande faktorer i relation till att servera mat utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv var både ekonomiska resurser och kunskaper kring ämnet. Däremot visade resultatet att kunskaper i de flesta fall var mer avgörande än ekonomiska tillgångar. Med detta resultat, kan slutsatsen dras att det finns ett ytterligare kunskapsbehov samt ekonomiskt behov inom ämnet för att restauranger ska agera mer ekologiskt hållbart.

Tilldelningsdatum2021-okt.-08
OriginalspråkSvenska
HandledareMatilda Ahl (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsopedagogiskt program

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Hälsovetenskap (303)
 • Kulturgeografi (50701)
 • Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (50901)

Nyckelord

 • attityder
 • tillämpningar
 • mat
 • restaurangchefer
 • ekologiskt hållbarhetsperspektiv

Citera det här

'