Matens roll i reseupplevelsen
: En intervjustudie med sex nyckelaktörer i turismnäringen

 • Maria Sahlström
 • Emilie Berghult

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna intervjustudie var att undersöka hur ett antal nyckelaktörer inom turismnäringen såg på matens roll och hur de arbetade med matupplevelser i praktiken. Insamling av data genomfördes genom semi-strukturerade intervjuer som transkriberades och analyserades utifrån en mall för kvalitativ bearbetning av text. De aktörer som fungerade som informanter för undersökningen arbetade samtliga med matturism på nationell, regional eller lokal nivå.  De aktörer som deltog i studien var Landsbygdsdepartementet, Visit Sweden, Regional Matkultur Småland, Smaka på Skåne, Kristianstad Kommun och Idala Gård. Undersökningens resultat visade att samtliga aktörer ansåg att maten hade en given roll inom turismnäringen.  Informanterna betonade vikten av att producenter ser matens potential till att bli en matupplevelse och synliggör den för turister. Ett skäl till att detta inte alltid görs kunde bero på den bild svenskar har av svensk mat och svensk matkultur menade informanterna.  De förespråkade en stolthet över svensk mat och mattradition. I undersökningen framkom även att matupplevelser fått en alltmer självklar plats inom turismnäringen, både som en huvudanledning till, eller som en betydande del av resan.  Informanterna framhöll att fördelen med matupplevelser jämfört med andra upplevelser var att matupplevelsen aktiverar samtliga sinnen och därmed bidrar till en total turismupplevelse.

  Tilldelningsdatum2012-aug.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSinikka Neuhaus (Handledare) & Viktoria Olsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • matturism
  • matupplevelser
  • matkultur
  • turismnäringen
  • identitet
  • symboler
  • maten som reseupplevelse

  Citera det här

  '