”Matten suger och ingen bryr sig” - en studie av samhällselevers uppfattning av Ma B

 • Monique Lindnér

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att göra en fördjupning i Matematik B och undersöka samhällselevernas attityder till kursen och deras otillfredsställande resultat i ämnet. Det gör jag med hjälp av en anonym enkätundersökning. Teorin jag använder mig av har sin utgångspunkt i de fyra motivationsaspekterna: värdering, målorientering, akademisk självvärdering samt orsakstolkningar.

  Resultatet av min undersökning visar att samhällseleverna har ett väldigt svagt intresse för ämnet. De anser att ämnet saknar relevans i det verkliga livet och svårighetsgraden upplevs dessutom som hög. Många elever ägnar ämnet 1-3 timmar per vecka utöver lektionstid och ändå är ca 85 % av eleverna inte nöjda med sina provresultat. De flesta menar att proven är för svåra.

  Det finns även en okontrollerbar faktor i undervisningen som eleverna är missnöjda med och det är gruppsammansättningarna. Eleverna vill jobba mer nivågrupperat eftersom de då kan fokusera på ett ämnesinnehåll av lämplig svårighetsgrad. Jag har även undersökt elevernas inställning till två andra okontrollerbara faktorer i undervisningen, läxförhör och laborativt arbete. Här visar det sig att eleverna tycker att läxförhören är bra och drygt hälften av eleverna tror att ett inslag av laborativt arbete hade gjort ämne matematik mer intressant.

  Undersökningen visar att det föreligger en skillnad i uppfattning mellan pojkar och flickor.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '