Medarbetarengagemang och dess samband med intern kommunikation och kommunikationsstilar på arbetsplatsen

  • Thomas Olsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Medarbetarengagemanget världen över anses vara förhållandevis lågt (Gallup, 2017). Tidigare vetenskapliga studier påpekar till exempel arbetsmiljö, erkännande av den enskildes arbete, det sociala klimatet på arbetsplatsen, påverkan av personlighet samt tillfredsställelse med intern kommunikation som essentiella för ett gott medarbetarengagemang på arbetsplatsen. Respondenterna (N=52) i denna studie rekryterades huvudsakligen via mail och sociala medier, både kommunala verksamheter och större privata företag kontaktades. Respondenterna fick lämna svar om deras egen upplevelse kopplat till aktuellt undersökningsområde utifrån ett digitalt utformat frågeformulär. Resultaten visade att om man som medarbetare upplevde att man blev kommunicerad till genom eftertänksamhet och konsistenta budskap, blev delaktig i samt kontinuerligt upplyst om organisationen genom tydligt förmedlad information var det de viktigaste delarna för ett gott medarbetarengagemang på arbetsplatsen. Funna samband mellan intern kommunikation och engagemang bidrog till att slutsatser kunde dras om att den förmedlade kommunikationens innehåll och struktur hade betydelse för medarbetarens upplevda engagemang. Korrelationer mellan kommunikationsstil och engagemang visade att endast frågvis kommunikationsstil hade ett signifikant samband med medarbetarengagemang. Denna studie kunde i förhållande till tidigare vetenskapliga fynd ge stöd för att det finns samband mellan medarbetarengagemang, nöjdhet med intern kommunikation samt kommunikationsstil.

Tilldelningsdatum2021-jan.-21
OriginalspråkSvenska
HandledareÖyvind Jörgensen (Handledare) & Jimmy Jensen (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

Nyckelord

  • medarbetarengagemang
  • intern kommunikation
  • kommunikationsstil
  • uwes
  • upzik
  • csi

Citera det här

'