Medarbetarsamtalets möjligheter till ökad hälsa, lärande och förändring
: En intervjustudie bland medarbetare och chefer på ett sjukhus

 • Maria Karlsson
 • Camilla Sparf

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetet utgör en stor del av våra liv och har stor betydelse för den personliga hälsan. Hälsofrämjande insatser som riktar sig mot arbetslivet kan på så sätt påverka den nationella folkhälsan. Ett sätt att skapa delaktighet och inflytande på arbetsplatsen är att årligen genomföra individuella samtal mellan chef och medarbetare. Frågan vi ställde oss inför studien var Om medarbetarsamtal kan ses som hälsofrämjande? Syftet var att undersöka hur medarbetare och chefer på ett sjukhus upplever hälsofrågor i medarbetarsamtal och utifrån detta studera vilka möjligheter till lärande och förändring som finns. Metoden för datainsamlingen var en intervjustudie med fyra medarbetare och fem chefer utifrån en halvstrukturerad intervjuguide. Resultatet, genom kvalitativ innehållsanalys, visade att både medarbetare och chefer var positiva till medarbetarsamtal men att cheferna upplevde brister i sin kompetens med hälsofrågorna och medarbetarna upplevde att hälsofrågorna tenderade till att vara bedömande. Ur folkhälsopedagogisk synvinkel dras slutsatsen att syften och gränser för hälsofrågorna bör klargöras för att åstadkomma en hälsofrämjande effekt. Det krävs ett öppnare klimat i medarbetarsamtalet där både medarbetares och chefers kunskaper accepteras och uppmärksammas i syfte att lära av varandra och utvecklas tillsammans.

  Tilldelningsdatum2009-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Andersson (Handledare) & Bengt Selghed (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • medarbetarsamtal
  • arbetshälsa
  • delaktighet
  • inflytande
  • integritet
  • kommunikation
  • ledarskap
  • lärande
  • förändring

  Citera det här

  '