Medelålders och äldre patienters upplevelser av fysisk aktivitet vid depression
: En litteraturstudie

  • Arber Abdullahu
  • Fatma Faraj

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Depression bland medelålders vuxna och äldre är ett vanligt förekommande fenomen som idag klassas som ett folkhälsoproblem. Symtom på depression kan vara svåra att uppmärksamma. Då sjuksköterskan oftast utgör den första kontakten med patienter är det viktigt att kunna upptäcka depression bland medelålders vuxna och äldre, därför krävs det att sjuksköterskor besitter kunskap för att kunna särskilja depressiva symtom från biologiskt åldrande. I diagnossystemet ICD-10 samt DSM-5 förekommer speciella kriterier som hälso och sjukvård använder sig utav för systematisk klassificering av. Då fysisk aktivitet lindrar depressiva besvär kan det ses som en behandlingsform där sjuksköterskan föreskriver fysisk aktivitet på recept (FaR). Syfte: Syftet var att belysa medelålders och äldre patienters upplevelser av fysisk aktivitet vid depression. Metod: En allmän litteraturstudie som baserades på kvalitativa vetenskapliga artiklar genomfördes. Sökningen gjordes i två databaser och HKR:s granskningsmall användes för artikelgranskning. Analysprocessen utfördes med hjälp av Fribergs (2017) femstegs analysmodell. Resultat: Positiva psykologiska förbättringar noterades hos patienter vid utövandet av fysisk aktivitet vilket lindrade de depressiva besvären och minskade oro. Tre huvudkategorier tillämpas i studien Upplevelser av att hantera depression, Upplevelser av hinder för och under fysisk aktivitet samt Upplevelser av positiva effekter av fysisk aktivitet.. Diskussion: Metoden diskuteras utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. Tre fynd från resultatet diskuteras bl.a. utifrån McCormack och McCances (2010) personcentrerade omvårdnadsteori, sjuksköterskans roll och de globala målen. Slutsats: Slutsatsen är att fysisk aktivitet kan bidra till goda upplevelser och ett mentalt välmående vid depression hos medelålder och äldre patienter.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGunilla Andrén-Sandberg (Handledare) & Elisabet Rothenberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Medelålder
  • Äldre
  • Upplevelser
  • Fysisk aktivitet
  • Depression

Citera det här

'