Mediabevakning och aktiemarknadens reaktion på ny information

 • Levent Serifler
 • Rasmus Lundborg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Relationen mellan publik media och kapitalmarknader är ett område som studerats under en lång period. Åsikter har väckts om att massmedia är en viktig faktor vid förståelsen av finansiella marknader då media har förmågan att ge upphov till irrationella reaktioner. Utifrån detta har en kritik mot massmedia växt fram som menar att media inte förmedlar viktig information. En del studier visar emellertid att en lättare åtkomst till ny information leder till att priser på finansiella marknader kan justeras mer effektivt.Syftet med denna studie är att förklara hur den historiska mediabevakningen som föregår en aktierekommendation påverkar hela aktiemarknadens aktörer genom att studera den överavkastning som föregår och efterföljer rekommendationen ifråga. Undersökningen har baserats på rekommendationer gällande svenska aktier som är börsnoterade på Large-, Mid- och Small-Cap listorna på Nasdaq OMX Nordic Stockholm under en period som sträcker sig över två år. Underlaget för mediabevakning utgår ifrån artiklar ur stora svenska tidsskrifter och rekommendationerna är hämtade ifrån större analytikerhus.Tidigare forskning har gjorts på aktiemarknadens reaktion vid publicerandet av nya rekommendationer men denna studie tar hänsyn till ytterligare en variabel, antalet historiska publikationer i media, för att försöka skapa ytterligare förståelse på området.Resultatet antyder att den grad av mediabevakning som föregår publicerandet av en aktierekommendation inte har en påverkan på marknadens mottagning av den nya informationen. Den tydligaste skillnaden som kunde ses mellan rekommendationer som föregicks av en hög respektive låg mediabevakning var att rekommendationen som föregicks av en låg mediabevakning visade ett marginellt större utslag vid publikationsdagen. Då denna observation emellertid inte kunde säkerställas statistiskt går det inte att dra några slutsatser utifrån detta resultat och studien kan således inte påvisa att mer lättillgänglig information leder till en mer informerad marknad.

  Tilldelningsdatum2012-juli-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHåkan Jankensgård (Handledare) & Elin Smith (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • aktiemarknad
  • mediabevakning
  • aktierekommendationer
  • överavkastning

  Citera det här

  '