Medierande artefakter och samspel genom leken
: En studie kring hur medierande artefakter kan fungera som möjliggörare och påverka elevernas samspel genom lek inom fritidshemmet

  • Madeleine Borglin
  • Marcus Rolf

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att uppmärksamma och bidra med kunskap om hur elever inom fritidshemmets verksamhet använder och kan använda sig av fysiska föremål för att samspela inom deras fria lek. Vi har i arbetet utgått från ett sociokulturellt perspektiv där människan antas lära och utvecklas genom de sociala praktiker man befinner sig i samt genom de artefakter som används. I ett försök att uppnå studiens syfte ställdes två forskningsfrågor: Hur samspelar eleverna i leken genom de artefakter som tillförs i den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet? och Hur påverkar olika artefakter leken och därmed möjligheterna för samspel inom leken? Studien genomfördes på en skola i södra Sverige, på en fritidshemsavdelning för elever i årskurs 1 och de artefakter som studerades var gosedjur, playmobil samt magnetic clicks. Resultatet är baserat på deltagande observationer där observationsschema (se bilaga 3) och fältanteckningar användes som insamlingsmetod för empirin. Studien visar på att artefakterna genererar samspel på olika sätt beroende på lekform, vilket gestaltades genom både verbal och icke-verbal kommunikation. I resultatet skriver vi fram att elevernas samspel genom lek utspelade sig till största del kring playmobilet och gosedjuren samt att samspelet kring magnetic clicks inte skedde genom lek, utan snarare genom byggandet av deras konstruktioner. Slutsatsen är att artefakterna uppvisar olika grad av potential i sin förmåga att möjliggöra samspel genom lek för eleverna i fritidshemmets verksamhet.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareBjörn Cronquist (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Medierande artefakt
  • samspel
  • lek
  • fysisk lärmiljö
  • fritidshem

Citera det här

'