Mellanchefers upplevda relation till sina medarbetare på distans

  • Miciel Vennström
  • Johanna Wiklander

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Distansarbete är en arbetsform som stora delar av Sveriges befolkning behövt möta på grund av Covid-19. Trots den snabba omställningen rapporterar medarbetare flera positiva fördelar med att arbeta på distans, bland annat en högre arbetsprestation, en ökad livskvalitet samt en önskan om att fortsätta arbeta på distans efter pandemin. Samtidigt finns det svårigheter med att arbeta på distans. Tidigare forskning visar att medarbetare upplever en högre arbetsbelastning och svårigheter med att skilja arbete från privatliv. För att ta vara på medarbetarnas positiva upplevelser av att arbeta på distans krävs ett fungerande ledarskap för att förse medarbetarna med stöttning. Ett sätt att skapa ett fungerande distansledarskap är genom att upprätthålla välfungerande relationer mellan chef och medarbetare. Syftet med denna studie är därför att undersöka mellanchefers upplevelser av att leda på distans. Studien fokuserar på deras upplevda arbetsrelation till medarbetarna. För att undersöka detta har en kvalitativ metod använts i form av sex stycken semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att den informella kommunikationen tillsammans med spontan feedback och återkoppling behöver planeras in och förekommer inte lika naturligt i relationerna längre. Mellancheferna upplever informations- och kommunikationstekniken som bristfällig när det kommer till att skapa nya relationer eller föra svårare samtal på distans. I resultatet framgår det även att synligheten och tillgängligheten förändrats på distans och hur mellancheferna i sitt ledarskap försöker hantera detta. Slutligen visar resultatet även att det skett en ökad mötesfrekvens mellan chef och medarbetare och att de därför hörs av oftare på distans.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareUlf Ericsson (Handledare) & Sören Augustinsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

  • Arbetsrelationer
  • Distansarbete
  • Distansledarskap
  • Kommunikation
  • Närvaro

Citera det här

'