Mellanstadielärarens högläsning
: Nyckeln till elevernas språkutveckling!

  • Marcus Krmpotic
  • Melodia Hultin

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Lärares högläsning är en språkutvecklande undervisningspraktik som enligt tidigare forskning främst associeras med de tidiga skolåren. Det här lämnar en kunskapslucka när det gäller grundskolans mellanår. Syftet med denna praktiknära studie är att undersöka hur mellanstadielärare med hjälp av sina högläsningar arbetar stöttande och tillhandahåller kognitivt utmanande aktiviteter. Studien baseras på Cummins (2017) språkutvecklande teorier om stöttning (scaffolding) och kognitiv utmaning, vilka härleds till det sociokulturella perspektivet utifrån Säljö (2020). Studiens empiri har samlats in med hjälp av en kvalitativ metodkombination i form av klassrumsobservationer och semistrukturerade intervjuer. Studien fokuserar enbart på mellanstdielärare och deras undervisning. Empirin har kodats, kategoriserats och tematiskt analyserats. Resultatet av observationerna och intervjuerna pekar på att lärares högläsning kan vara stöttande samtidigt som den kan tillhandahålla kognitivt utmanande aktiviteter. Studien mäter inte vilken effekt mellanstadielärares högläsning har på elevers språkutveckling, utan vad som kan observeras i samband med lärares högläsning och vilka uppfattningar lärarna har om deras högläsning.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKristian Blomberg Kjellström (Handledare), Jonas Asklund (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Språkutvecklande undervisning
  • undervisningsmetoder
  • interaktiv högläsning
  • stöttning
  • kognitivt utmanande aktiviteter

Citera det här

'