Mellanstadielärares och specialpedagogers arbete med elevers automatiserade avkodning

 • Sandra Lindgren
 • Josefine Lindskog

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I denna undersökning har vi studerat hur mellanstadielärare och specialpedagoger arbetar med elevers automatiserade avkodning gällande läsning. Då den sociokulturella teorin har inflytande på språkundervisningen i skolväsendet är det för oss en självklarhet att förankra vårt arbete i denna teori. Förmågan att kunna läsa värderas högt och den är viktig för vår sociala utveckling. En befolkning som är välutbildad kan konkurrera om kvalificerade arbeten och anses av politiker, företagsledare samt ekonomer som en av de mest betydelsefulla förutsättningarna för ett ökat välstånd och höjd livskvalitet bland invånare i ett samhälle. Vi har genom att vi tidigare arbetat i skolan och under våra VFU perioder sett att det finns elever på mellanstadiet som har brister i sin automatiska avkodningsförmåga. Detta medför att de har svårt att ta till sig undervisningen och utveckla sina kunskaper inom olika ämnen. Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökningsmetod i form av personliga intervjuer. I denna undersökning är vi intresserade av lärares och specialpedagogers uppfattning, åsikt och beskrivningar av upplevelse kring elevers automatiserade avkodningsförmågor. Vår slutsats är att skolor använder olika mätmetoder för att mäta elevers avkodningsförmåga. Samtliga informanter är samstämmiga om att det är viktigt att arbeta med avkodning genom hela skolgången. Om avkodningen inte är utvecklad har eleverna svårt att ta till sig övrig kunskap i skolan. De arbetssätt som är mest givande kring arbetet med avkodning är parläsning, läsning i små grupper, mängd- och intensivläsning.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCamilla Forsberg (Handledare) & Yair Sapir (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Automatiserad avkodning
 • mellanstadielärare
 • specialpedagoger
 • sociokulturell teori
 • läsning
 • undervisning

Citera det här

'