Mellanstadiets skönlitteraturundervisning
: Fem lärares syn på skönlitteratur och didaktiska val

 • Enya Mårtensson
 • Rebecca Dahlman

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Den tidigare litteraturdidaktiska forskningen visar på flera positiva aspekter av skönlitteraturundervisning (Ewald, 2007; Ingemansson, 2020; Molloy 2002; m.fl.) Det finns dock en rädsla att glappet mellan denna forskning och lärares praktik är för stor. (Wintersparv, 2018). Trots den stora mängd forskning inom skönlitteraturdidaktiken fann vi en lucka då den befintliga forskningen som utgår från mellanstadielärares syn på skönlitteratur och deras didaktiska val är närmast obefintlig. Studiens syfte är därmed att undersöka fem svensklärare på mellanstadiets syn på skönlitteratur och deras didaktiska val i en kvalitativ empirisk studie.

Som metod för datainsamling valdes semistrukturerade intervjuer samt skriftliga följdfrågor. Resultatet av studien visar att samtliga lärare har en positiv syn på skönlitteratur men även att de fem lärarnas didaktiska val i skönlitteraturundervisning skiljer sig åt. Det är dock svårt att se om detta beror på Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.seen brist i lärarnas didaktiska medvetenhet eller om det är en brist i lärarnas professionella språk. Studien visar även att det finns förutsättningar som är avgörande för lärares skönlitteraturundervisning oberoende av lärarnas didaktiska medvetenhet.

Tilldelningsdatum2021-juni-17
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Smedberg Bondesson (Handledare) & Yair Sapir (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)
 • Didaktik (50302)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • skönlitteraturundervisning
 • didaktik
 • skönlitteratur
 • mellanstadielärare
 • svenskämnet
 • förutsättningar
 • tradition

Citera det här

'