”Men som fritidslärare så kan jag ändå tycka att det handlar rätt mycket om att ha människokunskap”
: Rektorers uppfattningar av fritidslärares yrkesroll

  • Linda Friberg
  • Ditte Karlsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning som visar på svårigheterna i att bibehålla fritidslärare på just fritidshemmet. En stor andel fritidslärare väljer under sina första år som verksamma i fritidshemmet att antingen gå över i den obligatoriska skolan för att undervisa, eller att lämna hela skolan som institution. Då det råder brist på fritidslärare borde det vara angeläget att de som utbildar sig till just lärare fritidshem fortsätter att arbeta i fritidshemmet. Med studien ämnar vi få en ökad kunskap kring rektorers uppfattningar av fritidslärarens yrkesroll. I förlängningen kan det leda till en ökad förståelse och reflektion kring yrkesrollen. Metoden bestod av semistrukturerade intervjuer med rektorer från skilda fritidshem i södra Sverige. Det transkriberade materialet bearbetades och analyserades utifrån en fenomenografisk forskningsansats där skilda uppfattningar av fritidslärarens yrkesroll uppmärksammades. Utifrån det analyserade materialet kunde fem kategorier urskiljas där fritidslärarens yrkesroll beskrevs; som värd att satsa på, som krävande, som anpassningsbar, som självförringande samt som en trygg vuxen. Resultaten pekar på att det finns en mångfald av uppfattningar om vad fritidslärarens arbetsuppgifter innehåller och att dessa sammantaget skapar svårigheter både för fritidsläraren och rektorn.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKristina Westlund (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • fritidslärare
  • rektorers uppfattning
  • fenomenografi
  • yrkesroll

Citera det här

'