”Men varför inte testa på alla?”
: En lesson study med en speciallärare och en lärare med fokus på en språkligt tillgänglig undervisning i NO

  • Louise Gullstrand
  • Caroline Ignatius

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Skolan ställer stora språkliga krav på eleverna genom de kunskapskrav och förmågor de ska utveckla. Språket är ett viktigt verktyg för inlärning och det främsta medlet för att kommunicera det man lärt sig. Vardagsspråk och skolspråk skiljer sig ifrån varandra i det att skolspråket ställer betydligt högre krav på den språkliga förmågan än det vardagliga språk vi använder utan särskilt mycket eftertanke. Det är viktigt att undervisningen möter elevernas olika språkliga förutsättningar för att skapa en språklig tillgänglighet. I denna studie undersöker vi hur speciallärare och lärare i en årskurs 5 kan samverka för att identifiera och överbygga språkliga svårigheter i NO. Som metod använder vi oss utav lesson study, intervju och observation. Fokus i samverkan är de språkliga aspekterna av lärandet samt gemensamt planera lektioner utifrån identifierade hinder i syfte att utveckla ett språkligt stöttande och därmed skapa en språkligt inkluderande undervisning. Genom att analysera vårt resultat utifrån ett sociokulturellt, relationellt och didaktiskt perspektiv framkommer i vår studie att speciallärare och lärare kan samverka för att identifiera och undanröja språkliga hinder i NO- undervisningen genom lesson study. Det synliggörs att språkligt tillgänglig lärmiljö, språkinriktade typaktiviteter och visuellt stöd gjorde att lärare upplevde en ökad delaktighet bland alla elever. Resultatet visar att läraren i första hand kopplar speciallärarens roll till samverkan kring eller undervisning av elever i behov av stöd. Det framträder trots det en önskan om vidare samarbete och tankar om att utveckla samverkan genom samundervisning.
Tilldelningsdatum2019-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareGloria Håkansson (Handledare) & Ann-Elise Persson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Inkludering
  • samverkan
  • språkinriktad undervisning
  • språklig stöttning
  • språklig tillgänglighet

Citera det här

'