Menar du vad jag förstår? Barns språkutveckling i ett 3-6 - årsperspektiv

 • Kerstin Kårhammer
 • Susanne Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Menar du vad jag förstår? är en studie av barns språkutveckling i ett 3-6 -årsperspektiv. Syftet med följande studie är att vi vill undersöka specialpedagogens roll i barns språkliga utveckling. Vilka kunskaper behöver specialpedagogen för att upptäcka, stödja och stimulera barnens språkutveckling? Vår studie genomfördes genom litteraturstudier kring vår problemformulering, samt genom kvalitativa intervjuer med specialpedagoger. I problemformuleringen ingår barns språkutveckling, diagnosmaterial, språkträning, stimulans och konsekvenserna av en försenad språkutveckling. Respondenterna bestod av åtta specialpedagoger som främst arbetar inom förskola och förskoleklass. Vårt resultat av studien visar sammanfattningsvis att specialpedagogens roll i barns språkliga utveckling främst är att handleda, fortbilda, inspirera och medvetandegöra personal och föräldrar om barns språk. Specialpedagogen upptäcker tillsammans med föräldrar, förskolepersonal, BVC och logoped barn med sen språkutveckling. Specialpedagogen använder sig av observations- och diagnos- material. Barnet stimuleras framförallt i sin grupp i den dagliga verksamheten. Många specialpedagoger har nämnt att läs- och skrivinlärningen blir påverkad av sen språkutveckling, men även att barnet kan bli utåtagerande eller tyst och har svårt med det sociala samspelet. Vi har utgått ifrån Vygotskijs teori där den sociala miljön utvecklar barnet och barnet ska vara aktivt i sin inlärning och kunna utveckla sin personlighet och kreativitet.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '