Mentalt välbefinnande och Social isolering
: En kvantitativ studie om mentalt välbefinnande kopplat till social isolering under Covid-19-pandemin

  • Jesper Blom
  • Kristopher Jakobsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan social isolering och mentalt välbefinnande speciellt under Covid-19-pandemin. Vår grundläggande hypotes var att vi skulle finna ett negativt samband mellan mentalt social isolering och välbefinnande. Detta samband kontrollerades även gentemot ålder och kön. Mentalt välbefinnande mättes efter en översatt version av “Warwick-Edinburgh's mental well-being scale” och social isolering mättes med påståenden som skulle betygsättas från håller inte med (1) till håller fullständigt med (5). Svaren sammanfattades och gav deltagarna ett social isolerings poäng. Frågorna skickades ut genom en enkät på sociala medier och utgick därför efter ett bekvämlighetsurval. Antal svar efter bortfall blev till slut N= 75. En korrelationsanalys utfördes för att undersöka sambandet mellan ”mental well-being” poäng och social isolerings poäng. Resultatet gav ett svagt positivt samband (r =0,124) som inte var statistiskt signifikant. Eftersom resultatet inte var statistiskt signifikant bör slutsatser undvikas att göras med det. Undersökning av våra mätinstrument visade en Cronbach’s Alpha på 0,924 för den översatta “Well-being scale” och 0,374 för sociala isolerings skalan. Den låga interna konsistensen i sociala isolerings skalan kan vara en anledning till att resultatet kom att se ut som det gör. Vidare eftersom alla variabler inte har kunnat hållas konstanta kan resultatet vara till följd av någon ytterligare tredje variabel.
Tilldelningsdatum2021-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTobias Johansson (Handledare) & Marcus Johansson (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Nyckelord

  • Mentalt välbefinnande
  • social isolering
  • covid-19
  • pandemi
  • psykisk

Citera det här

'