Mer än bara "Tja, tja bloggen!"
: Grundskolelärares uppfattningar om bloggforumet som pedagogiskt verktyg

 • Jennie Nywertz
 • Erica Andersson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Denna uppsats behandlar bloggverktyget i undervisningssyfte. Syftet är att undersöka hur ett urval av svensklärare i grundskolans senare år på olika sätt resonerar kring användandet av bloggverktyget i skrivundervisningen. För att uppnå detta syfte har fem stycken lärare intervjuats vid personliga möten genom halvstrukturerade intervjuformer. Dessa lärare uppvisade en varierad syn på så väl själva bloggverktyget som dess användningsområde. Majoriteten av dessa lärare ställer sig huvudsakligen positiva till bloggverktyget som helhet, men belyser också vissa kritiska aspekter så som elevernas trygghet, skrivutveckling och hur ett integrerande av elevernas fritid i skolan kan uppfattas av dem. Undersökningens resultat överensstämmer i mångt och mycket med forskningslitteraturen. Elevernas motviation till skrivning och att de skriver mycket på sin fritid belyses. Likaså skolans ansvar att anpassa undervisningen till det samhälle den verkar i och är skapare av. Den svenska skolan som genomsyras av ett sociokulturellt lärandeperspektiv bör kunna utgå ifrån elevernas vardag och fritid för att ett dialogiskt klassrum ska kunna skapas. Därmed är bloggen ett utmärkt verktyg och redskap för undervisningen genom sin mångfacetterade utformning som ger möjlighet till att arbeta med kamratrespons och skrivprocessen på ett gynnsamt sätt.

  Tilldelningsdatum2012-aug.-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBirgitta Svensson (Handledare), Annette Ewald (Handledare) & Marie Jedemark (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • blogg
  • undervisning
  • svenskämnet
  • sociokulturellt lärandeperspektiv
  • ikt
  • mediekompetens
  • lgr 11
  • digital kompetens
  • skrivprocessen
  • skrivande
  • dialogism
  • netikett
  • situationsanpassat skrivande

  Citera det här

  '