Metoder för minskat matsvinn
: ett fokuserat fältarbete på gymnasieskolor

 • Cornelia Bagewitz
 • Emelie Gustavsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inledning

  Ungefär en tredjedel av all mat som produceras i världen, med syfte att konsumeras av människor, slängs eller går förlorad. Detta innebär att enorma resurser, som går till produktionen av livsmedel, går åt till ingen nytta. Om matsvinnet minskar skulle det innebära minskade utsläpp, lägre energi- och råvaruförbrukning och en minskad miljöpåverkan. Matsvinn är inte ett nytt forskningsområde, men det finns ett behov av fler studier som berör åtgärder för att minska det. En stor del av allt matsvinn i Sverige uppkommer i storkök och då framförallt i skolor, vilket leder till syftet med denna studie.

   

  Syfte

  Syftet är att undersöka vilka metoder för minskat matsvinn som några utvalda gymnasieskolor använder sig av, personalens upplevelse av dessa metoder och deras tankar om förbättringsåtgärder.

   

  Material och metod

  Intervjuer och observationer genomfördes i form av ett fokuserat fältarbete på fyra gymnasieskolor i Helsingborg. Det insamlade materialet bearbetades med hjälp av tematisk analys. Litteraturen i bakgrunden användes som ett analytiskt verktyg. 

   

  Resultat

  De metoder som skolorna använde sig av var: serveringssätt, tillvaratagande, utformning av sopkärl, kommunikation, tävling samt vägning och statistik. De förbättringsförslag som uppkom var bättre schemaläggning, förbättrad kommunikation mellan måltidspersonal och skolans personal samt undervisning om matsvinn.

   

  Slutsats

  De metoder som upplevdes vara mest effektiva var mindre storlek på serveringsredskapen, tillvaratagande av mat, mindre sopkärl och vägning, medan smakskedar tycktes fungera sämre. Kommunikationen mellan måltidspersonal och skolans personal behöver förbättras för att underlätta matsvinnsarbetet. Undervisning om matsvinn kan vara ett sätt att involvera eleverna i arbetet.

  Tilldelningsdatum2019-okt.-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHanna Sepp (Handledare), Karin Höijer (Handledare), Maria Biörklund Helgesson (Handledare) & Viktoria Olsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Annan naturvetenskap (107)

  Nyckelord

  • matsvinn
  • skolmåltid
  • gymnasieskola
  • skolpersonal
  • elever
  • metoder
  • åtgärder
  • verktyg

  Citera det här

  '