Mind the Gap
: en fallstudie om framgångsfaktorer och delaktighet vid övergångar mellan skolmiljöer.

 • Johanna Wikdahl
 • Katarina Witting

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

I Sverige går barn och elever i förskola, förskoleklass och skola. Det innebär att alla barn och elever erfar minst två övergångar mellan olika skolformer inom loppet av drygt ett år. Vid dessa övergångar kan eleverna uppleva en förändring vad gäller förväntningar från vuxna, hur kunskapsinhämtning prioriteras samt hur de ges möjlighet till delaktighet i respektive skolform. Syftet med detta examensarbete är att utifrån olika perspektiv nå kunskap om dessa övergångar samt att synliggöra de framgångsfaktorer som återges. Studien är en fallstudie vilket är en kvalitativ metod. Empirin samlades in under verksamhetsbesök men framförallt genom intervjuer i fokusgrupper. Därefter användes tematisering för att se mönster och likheter. Resultatet visar att eleverna upplever delaktighet, främst utifrån leken. Däremot definierar eleverna delaktighet på olika sätt beroende på vilken skolform de relaterar till. I studiens intervjuer framträder även en enig syn på vad kunskap och lärande är hos personalen men kunskaper, erfarenheter och information om de framgångsfaktorer som gynnat eleverna i lärandet kommuniceras inte i informationsöverföringen. Istället är informationen till stor del baserad på eleverna som individer. Inte heller används elevernas kunskap och erfarenhet i planeringen av övergångar vilket kunde användas till att planera kommande övergångar. Således visar studien på ett behov av att främja samverkan mellan skolformerna. Vår specialpedagogiska implikation är därför att en specialpedagog vars förståelse för de olika skolformerna kan ta vara på elevernas kunskap och fungera som övergångsamordnare. På så vis kan upplevelsen av sammanhang öka och progressionen i elevernas utveckling och lärande stödjas.

Tilldelningsdatum2019-aug.-06
OriginalspråkSvenska
HandledareHelena Susanna Andersson (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • delaktighet
 • lärande
 • lärmiljöer
 • progression
 • samverkan
 • övergångar

Citera det här

'