Modersmålets betydelse
: Hur lärare använder elevers modersmål i undervisningen, samt deras inställning till elevernas modersmål.

 • Ulrika Nellsjö
 • Jenny Ormberger

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  I dagens samhälle har vi som lärare många olika kulturer att ta hänsyn till. Elever med annat modersmål än svenska är en växande grupp. Dagens skola är en multikulturell mötesplats som ska garantera en likvärdig utbildning för alla elever, enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006). Syftet med studien är att undersöka hur de ordinarie klasslärarna ser på betydelsen av elevernas modersmål och i hur stor utsträckning det ges utrymme till elevernas modersmål i den ordinarie undervisningen. Litteraturen tar upp olika faktorer som är betydelsefulla för elever med annat modersmål än svenska, samt vad styrdokument råder oss till. Vi har använt oss av en kvalitativ metod då vi intervjuat fem lärare på fem olika skolor, vilka har ett relativt högt invandrarantal. Vårt sammanställda resultat kommer sedan att diskuteras och jämföras i relation till litteraturen. Resultatet av vår studie är att lärarna har en positiv inställning till elevernas modersmål, och att de använder olika metoder för att integrera de olika modersmålen i undervisningen.

   

   

   

  Tilldelningsdatum2010-dec.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMargrethe Brynolf (Handledare) & Anna Flyman Mattsson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • modersmål
  • modersmålslärare
  • språkinlärning
  • förstaspråk
  • stödstrukturer
  • motivation

  Citera det här

  '