Modersmålundervisningens betydelse för andraspråksutvecklingen
: En kvalitativ studie utifrån ett lärarperspektiv

 • Jessie Ljungkvist
 • Elin Nöjd

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Studien inriktar sig på vilken roll modersmålsundervisningen har i andraspråksutvecklingen och tydliggör även om huruvida ett samarbete mellan ämnet svenska som andraspråk och modersmålsundervisningen samt den övriga undervisningen är möjlig. En kvalitativ undersökning har genomförts med syftet att belysa språkutvecklingen hos elever med svenska som andraspråk. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med lärare som undervisar i svenska som andraspråk. Valet av denna metod gjordes med anledning att få möjligheten att lyfta lärarnas egna åsikter och erfarenheter. Intervjuerna resulterade bland annat i beskrivningar av arbetssätt och på vilket sätt modersmålet används i undervisningen i svenska som andraspråk. En slutsats utifrån resultatet är att lärarna har en positiv syn på modersmålsundervisningens betydelse i andraspråksutvecklingen, då de menar att eftersom kopplingar kan göras mellan andraspråket och modersmålet kan elever lättare lära sig ord och begrepp på andraspråket om de tidigare redan har en förståelse för dessa begrepp på sitt modersmål.

  Tilldelningsdatum2012-okt.-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSigurd Rothstein (Handledare) & Yair Sapir (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • modersmålsundervisningens betydelse
  • andraspråksutveckling
  • modersmål
  • svenska som andraspråk

  Citera det här

  '