Motivation att läsa och skriva
: En studie om ett antal tredjeklassares läs- och skrivupplevelser och de motivationsfaktorer som påverkar

 • Linn Wadenstierna
 • Emma Ehnberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Detta examensarbete syftar till att undersöka vilken upplevelse ett antal elever i årskurs tre har av läsning och skrivning samt vilken läs- och skrivmotivation eleverna besitter utifrån motivationsteorier. Syftet är vidare att uppmärksamma vilka motivationsfaktorer som påverkar deras läs- och skrivupplevelser. Studien genomfördes med en metodkombination genom en enkätundersökning med 45 elever och intervjuer med fyra elever. Frågeformuläret i enkätundersökningen och intervjuguiden inspirerades av teorierna om inre och yttre motivation och självbestämmandeteorin. Teorierna användes även för att analysera elevernas svar.
Resultatet och slutsatsen av den insamlade datan visar att två tredjedelar av eleverna har en positiv läs- och skrivupplevelse samt har inre motivation och en hög tilltro till sin förmåga. En tredjedel av eleverna har däremot en negativ läsoch skrivupplevelse och uppvisar ingen inre motivation. En del av dessa elever har hög tilltro till sin förmåga och vill möta svårare uppgifter trots att de inte
upplever inre motivation. Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att eleverna påverkas av både inre och yttre motivationsfaktorer. Samtliga elever läser och skriver för att bli duktiga på det och för att det är viktigt för framtiden. Eleverna i intervjuerna uppger att läraren är en viktig motivationsfaktor. Lärare som erbjuder variation, utmaning, självbestämmande och samarbete i undervisningen ökar motivationen till att läsa och skriva. Eleverna anser även att det är roligt att få
positiv återkoppling i form av beröm, vilket främjar motivationen.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSimone Löhndorf (Handledare), Joachim Liedtke (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • läsmotivation
 • skrivmotivation
 • motivationsfaktorer
 • elever
 • årskurs tre
 • motivationsteorier
 • läs- och skrivundervisning

Citera det här

'