Motivation och skolprestationer
: En studie om motivationens betydelse för skolprestation

  • Åsa Levander

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Motivation är en kraft som finns inom oss och som driver oss mot våra olika mål och behov. Inom skolans värld är denna drivkraft en av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska uppnå förväntningar och mål. Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan motivation och skolprestationer bland svenska gymnasieelever. Ett urval på 162 elever på en medelstor skola i södra Sverige har svarat på en enkät bestående av självskattningsskalor som mäter inre motivation och yttre motivation (Lepper et al., 2005) bestående av tre aspekter av respektive motivationstyp, samt ange ett medelbetyg från senaste läsårsbetyget. En korrelationsanalys påvisade ett positivt samband mellan samtliga aspekter av inre motivation och skolprestation, samt ett positivt samband mellan en av aspekterna på yttre motivation och skolprestation. En multipel regression gjordes för att predicera skolprestation utifrån inre och yttre motivation, etnicitet och föräldrars utbildningsnivå där endast inre motivation visade sig predicera skolprestation, de andra variablerna saknade effekt. Sammanfattningsvis konstateras att inre motivation skulle kunna vara en viktig faktor som kan påverkar skolprestation även om jag i denna studie inte med full säkerhet kan adressera orsakssamband, och det bör vara i såväl lärares som vårdnadshavares intresse att också veta vad som bidrar till inre motivation för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade i sin utbildning.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖyvind Jörgensen (Handledare) & Emma Renström (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Motivation
  • Skolprestation
  • Inre motivation
  • Yttre motivation
  • Intrinsic and Extrinsic Motivation Scale
  • Svenska gymnasiet

Citera det här

'