Motivation till läsning av skönlitteratur
: Legitimerade svensklärares erfarenheter årskurs 1-3

  • Ida Hansson
  • Amanda Johansson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Pisa och PIRLS visar att Sverige har en lägre andel elever som har läslust jämfört med genomsnittet för EU- och OECD-länder. Unga svenska har en negativ inställning till läsning motsvarande för andra likvärdiga länder, vilket har lett till sämre läsförståelse och läsmotivation. Motivationen är en viktig faktor för att kunna uppnå ett rikt språk och ett intresse för att läsa skönlitteratur. Studiens syfte är att undersöka legitimerade svenskalärares erfarenheter av att arbeta för att motivera eleverna till läsning av skönlitteratur. Studiens frågeställningar är: Vilka arbetssätt och metoder, ökar elevernas motivation till läsning av skönlitteratur och varför? Vilka övriga faktorer, påverkar elevernas motivation till läsning av skönlitteratur och hur? Genom semistrukturerade intervjuer och efterföljande enkät med fyra legitimerade svenska lärare i årskurs 1-3 undersöktes deras berättelser om vilka arbetssätt och metoder de använder sig av samt vilka övriga faktorer som påverkar elevernas motivation till läsning av skönlitteratur. Resultatet analyserades utifrån begreppen yttre- och inre motivation, estetisk- och efferent läsning, samt Chambers modell läsandets cirkel. Resultatet visade att lärarnas berättelser om vilka arbetssätt och metoder de använder sig av är: högläsning, boksamtal, läsutmaningar och tyst läsning. De berättade även att de yttre faktorerna är: tillgång till böcker, läsande förebild, hemmet, biblioteket, tid till läsning och digitala medier.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareChristoffer Dahl (Handledare) & Anna Smedberg Bondesson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • motivation
  • skönlitteratur
  • arbetssätt
  • yttre faktorer

Citera det här

'