Motivationsfaktorer för fortsatt lärande hos elever i modersmålsundervisning i årskurs 4–6

 • Egzon Shala
 • Rasmus Ingvert

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur modersmålselever motiveras till att studera sitt modersmål i en andraspråksmiljö och vilka attityder elever har till sin undervisning i modersmål. Forskningen har visat att modersmålsundervisningen bidrar till många positiva aspekter hos eleverna då undervisningen bidrar till tillhörighet, identitetsutveckling och samhörighet. Forskningen visar att modersmålsundervisningen har en stor inverkan på elevernas motivation och deras attityder skiljer sig mellan positiva och negativa. Studien har även visat att det är avgörande för den svenska skolan att satsa på modersmålsundervisningen för att utveckla flerspråkighet samt att undervisningen är en viktig satsning för att utveckla det globala klassrummet. Tillvägagångssättet som denna studie har tillämpat är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Totalt har tio modersmålselever i årskurs 4 6 intervjuats. Resultatet visar att de främsta motivationsfaktorer som påverkar elevernas motivation är hemmet, kulturen, kompisar, tillhörighet, samhörighet och identitetssökande. Resultatet har även visat att det finns negativa och positiva attityder kopplade till undervisningen i modersmål.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareVictoria Johansson (Handledare), Yair Sapir (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • modersmål
 • modersmålsundervisning
 • motivation
 • flerspråkighet
 • attityder
 • kultur
 • identitetssökande
 • andraspråksmiljö

Citera det här

'