Motivationsfaktorer till frivillig hållbarhetsrapportering och en analys av rapportens innehåll
: en insikt från svenska SME:s

 • Robin Salomonsson
 • Sebastian Jonsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Problematiseringen i den här studien har visat att det redan har gjorts en omfattande forskning avseende hållbarhetsrapportering, SME:s och motivationen bakom hållbarhetsaktiviteter. Emellertid har ett forskningsgap identifierats angående varför små och medelstora aktiebolag som inte har lagstadgad skyldighet att hållbarhetsrapporterar ändå gör det. Därigenom är syftet med den här studien att undersöka varför svenska små och medelstora aktiebolag frivilligt upprättar en hållbarhetsrapport, samt vad rapporterna innehåller. För att besvara syftet har legitimitetsteorin, intressentteorin och tidigare forskning främst angående inre och yttre motivationsfaktorer använts för att skapa ett teoretiskt ramverk. Den här studien bygger på en abduktiv forskningsansats och främst med en interpretivistisk forskningsfilosofi. Studien genomförs med fem semistrukturerade intervjuer och en innehållsanalys av åtta svenska SME:s hållbarhetsrapporter. Resultatet antyder att främsta yttre motivationsfaktorer var att hållbarhetsrapporten användes som ett hållbarhetsbevis, marknadsföringsverktyg och för att vinna nya kunder. Resultatet antyder att den främsta inre motivationsfaktorn var stolthet. Dessutom identifierade följande tre tidigare okända inre motivationsfaktorer: “träning”, “helhetsöverblick” och “försvarande av bransch”. Studiens resultat antyder slutligen på att yttre motivationsfaktorer är mer drivande än inre, vilket framkommer ur empirin främst i form av att hållbarhetsrapporten användes som ett marknadsföringsverktyg och för att vinna upphandlingar. Studien visade även att hållbarhetsrapporterna innehåller brister i kvaliteten främst i avseendet jämförbarhet, tydlighet, aktualitet och granskningsbarhet. 

Tilldelningsdatum2021-juli-09
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Ekonomi och näringsliv (502)

Nyckelord

 • esg
 • små och medelstora företag
 • motivation
 • hållbarhetsrapportering
 • hållbarhet
 • frivilligt
 • rapporteringskvalitét

Citera det här

'