Motivationsfaktorers påverkan för elevers lärande i matematik.
: En studie med kvantitativ ansats i årskurs 4 – 6

 • Felicia Jensunger

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att utifrån ett elevperspektiv, undersöka elevers syn i årskurs 4 – 6 på motivation till skolämnet matematik, samt vilka faktorer de anser påverka deras motivation till matematik. Denna studie har en kvantitativ ansats där elever i mellanstadiet besvarat ett webbaserad frågeformulär. Frågeformuläret är utformat utifrån de två teorierna Self- determination theory och Achievement goal theory där resultatet indikerade att vad motivationen grundar sig i är viktig för inlärning av matematik. Resultat från den insamlade data tyder på att när eleven själv ser värdet av en uppgift, har intresse för en aktivitet eller har en tro på sin egen förmåga så främjar det inlärningen. Om motivationen att fullfölja en aktivitet däremot grundar sig från yttre framtvingade faktorer och eleven inte kan se någon mening med att utföra en aktivitet då stjälper det elevernas vilja att anstränga sig och därmed också deras inlärning. Resultatet från denna studie kommer att analyseras mot de tidigare nämnda teorierna, Self- determination theory och Achievement goal theory samt mot tidigare forskning för att belysa elevernas upplevda syn på sin motivation för skolämnet matematik.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare), Kristina Juter (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Kurser och ämnen

 • Matematik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • intresse
 • matematik
 • motivation
 • motivationsfaktorer
 • självreglering
 • självuppfattning

Citera det här

'