Motorik i förskolan -En studie om hur nio pedagoger arbetar för att stimulera barns motorik

 • Emma Persson
 • Anna Ridell

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  För att ett barn ska utvecklas motoriskt, så är det viktigt att det finns goda möjligheter till rörelse. Att lära känna sin egen kropp och använda den genom att röra på sig i olika miljöer och sammanhang är angeläget om ett barn ska utveckla en god motorik. Forskning visar att barn sysselsätter sig med alltmer stillasittande aktiviteter samt att barn inte utvecklat så bra motorik som förväntas vid olika åldrar. En stor andel barn tillbringar större delen av dagen inom förskolans verksamhet och läroplanen för förskolan (Lpfö 98) betonar att det är pedagogernas ansvar att stimulera barnens motoriska utveckling. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till sitt uppdrag och hur de arbetar för att stimulera barns motorik ur ett helhetsperspektiv på verksamheten. Studien genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer samt deltagande observationer. Resultatet visar att pedagogerna i studien arbetar mot strävandemålet angående motorisk träning i läroplanen genom att utgå från ett helhetsperspektiv på verksamheten. De arbetar med planerade aktiviteter såväl som icke planerade. Det framgår att informanterna främst stimulerar barnen i den fria leken genom att erbjuda material, utrustning och olika miljöer i samband med utevistelser som inspirerar barnen att själva utforska och träna sin motorik. Informanterna beskriver sin roll som viktig i olika situationer i den dagliga verksamheten men det skiftar i pedagogernas ambitionsnivå angående hur de aktivt och medvetet stimulerar barn till motorisk träning.

  Tilldelningsdatum2009-apr.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '